ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และได้ทดลองฝึกภาคปฏิบัติในการทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารที่สุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ท่านสามารถ download ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ


รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 “

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ พัชรอาภา  รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากนายวรยุทธ  เนาวรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ซึ่งมอบให้ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ในฐานะ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 ” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากการที่ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และจากการดำเนินโครงการของผู้สูงอายุที่มีผลเป็นประโยชน์ต่อคนพิการด้วย  โดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุน ให้ท้องถิ่นมีระบบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดผลดีอย่างชัดเจนต่อคนพิการด้วย


รับโล่และใบรับรองในโอกาสที่ศูนย์ฯได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้ารับโล่และใบรับรองในโอกาสที่ศูนย์ฯได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยมีนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานมอบ  ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กทม. ซึ่งศูนย์ได้รับการรับรองเป็นครั้งที่ 2


จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 4 ม.ค.61 ข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับ โรงแรมคชสีห์ธานี เชียงใหม่ กลุ่มกัลยาณมิตร และผู้มีจิตกุศล จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 7 รูป ประธานสงฆ์ให้คติธรรมเนื่องในวันปีใหม่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันอวยพรปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มที่แข็งแรงและกลุ่มที่มีอุปสรรคด้านการเคลื่อนไหวตามอาคารต่างๆ และจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ จัดดนตรีและ การขับร้องเพลงของเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในระหว่างรับประทานอาหาร ณ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่


จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานสืบชะตาหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พย.2560  นายกฤษณ์  ธนาวนิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบชะตาหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา โดยเฉพาะคตินิยมเกี่ยวกับการสืบชะตา(การธำรงรักษาสิ่งดีงามในชีวิตให้คงอยู่สืบไป) และเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons – 1 ตุลาคม ของทุกปี) ซึ่งงานในปีนี้จัดขึ้นในชื่อ “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตามงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก อบจ.เขียงใหม่  โดยเป็นการจัดงานร่วมกันของภาครัฐและเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ (Age Net Chiang Mai) กิจกรรมในงานมีพิธีสืบชะตาหลวง  การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา  บูทแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆ  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศิริ  ปรารถนาดี  กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด  หัวหน้าและผู้แทนหน่วยงาน พม.ในจังหวัด เช่น  ผอ.สสว.10  พมจ.เชียงใหม่  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ฯลฯ  กรรมการชมรมผู้สูงอายุทั้ง 25 อำเภอ  ผู้สูงอายุและประขาชนที่สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า…


กิจกรรมตักบาตรข้างเตียง

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 60 นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นิมนต์พระสงฆ์เข้ามาในศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำบุญใส่บาตร ณ อาคารอเนกประสงค์ฯ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุตามอาคารที่มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวได้ใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร


พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 34 คน โดยมีคณะทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุฯ  คณะที่ปรึกษา  และวิทยากรในวิชาต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีด้วย  ณ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)