ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ” เตรียมความพร้อมทุกวัยมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”  ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คนจากหลากหลายภาคส่วนและหลากหลายช่วงวัยได้ความรู้ และตื่นตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยสูงอายุ และเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตในสังคมสูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการด้านผู้สูงอายุจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ฝ่ายแนะแนวจากมหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพรพ. มหาราชนครเชียงใหม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากบริษัทนิ่มซี่เส็ง  ประธานและผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ สภาเด็กและเยาวชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ประธานและกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์และโรงเรียนผู้สูงอายุปิยะมาลย์ ฯลฯ รวมประมาณ 70 คนวิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ,  รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, อ.กุลกนก มณีวงศ์ คุณรัตน์ ปาละพงษ์(ประธานบ.ผึ้งน้อยเบอเกอรี่) และนายสถิตย์ ผลทิพย์


ประเพณีบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก)

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์  (เชียงใหม่) นำผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน เป็นตัวแทนของเพื่อนผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ร่วมประเพณีบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก) ประจำปี 2561 เพื่อความร่มเย็นและเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ช่วงที่ 1 : ผู้สูงอายุ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  ความสัมพันธ์ที่ดีของคนต่างวัย  รวมทั้งจัดงานตามประเพณีปีใหม่เมืองไปพร้อมกัน  โดยมีประชาคมของศูนย์ฯ เข้าร่วมงาน  ประกอบด้วย  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และผู้สูงอายุของศูนย์ฯ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักศึกษาที่ยังฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  หน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ รุ่น 1 และ 2  นักเรียนโรงเรียน ผู้สูงอายุบ้านปิยะมาลย์ รุ่น 1 และ 2 กรรมการชุมชนทรายมูลเมือง  โดยมีผู้มีจิตกุศลที่มาออกร้านสมทบอาหารกลางวันจาก จ.เชียงรายและ จ.จันทบุรี ทั้งนี้  ศูนย์ฯ จะจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี 2561 ( ช่วงที่ 2…


จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ ผู้สูงอายุ มีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว และสามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ผู้สูงอายุฯ บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่


กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) ขอความร่วมมือกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งหน่วยงานในสังกัด ไม่ให้เข้าเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเงินระหว่างประเทศ GIDIFA เนื่องจาก GIDIFA แอบอ้างความร่วมมือเกี่ยวกับสหประชาชาติ  และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสหประชาชาติยืนยันว่า การดำเนินงานของ GIDIFA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ  และเป็นไปได้ว่ากิจกรรมที่ดำเนินการโดยองค์กรดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และส่วนราชการต่อไป


พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม ส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ ข้างล่างนี้นะครับ https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=12009  


ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กอช. แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ องค์กรเครือข่ายในความดูแล ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม และภาคแรงงานนอกระบบที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองยามชรา ให้ได้รับผลประโยชน์ในการดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึง ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียด ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ http://www.nsf.or.th/index.php


นายหม่าหล่ากู เจริญพระธรรมดี อายุ 100 ปี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  น.มอบของขวัญผู้สูงอายุ  อายุยืน…เยาว์  แก่นายหม่าหล่ากู  เจริญพระธรรมดี  อายุ 100 ปี  มีบุตร 10 คน  ณ  บ้านพักในหมู่บ้านแลนด์  แอนด์  เฮาส์ ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นผู้มีภูมิปัญญาด้านสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ  มีความรู้ในการปรุงยาอายุวัฒนะ  มีฝีมือในการจักสาน  ได้รับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นจากสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร  และประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปัจจุบันนายหม่าหล่ากู  ยังมีสุขภาพแข็งแรง  สามารถเดินขึ้นลงบันไดนอนอยู่ชั้น 2 ของบ้าน  และยังชอบทำงานไม่หยุดนิ่งสานเสื่อ  ตะกร้า  จำหน่าย