จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดโครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ ผู้สูงอายุ มีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว และสามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ผู้สูงอายุฯ บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่


กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) ขอความร่วมมือกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งหน่วยงานในสังกัด ไม่ให้เข้าเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเงินระหว่างประเทศ GIDIFA เนื่องจาก GIDIFA แอบอ้างความร่วมมือเกี่ยวกับสหประชาชาติ  และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสหประชาชาติยืนยันว่า การดำเนินงานของ GIDIFA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ  และเป็นไปได้ว่ากิจกรรมที่ดำเนินการโดยองค์กรดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และส่วนราชการต่อไป


พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม ส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ ข้างล่างนี้นะครับ https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=12009  


ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กอช. แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ องค์กรเครือข่ายในความดูแล ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม และภาคแรงงานนอกระบบที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองยามชรา ให้ได้รับผลประโยชน์ในการดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึง ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียด ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ http://www.nsf.or.th/index.php


นายหม่าหล่ากู เจริญพระธรรมดี อายุ 100 ปี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  น.มอบของขวัญผู้สูงอายุ  อายุยืน…เยาว์  แก่นายหม่าหล่ากู  เจริญพระธรรมดี  อายุ 100 ปี  มีบุตร 10 คน  ณ  บ้านพักในหมู่บ้านแลนด์  แอนด์  เฮาส์ ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นผู้มีภูมิปัญญาด้านสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ  มีความรู้ในการปรุงยาอายุวัฒนะ  มีฝีมือในการจักสาน  ได้รับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นจากสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร  และประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปัจจุบันนายหม่าหล่ากู  ยังมีสุขภาพแข็งแรง  สามารถเดินขึ้นลงบันไดนอนอยู่ชั้น 2 ของบ้าน  และยังชอบทำงานไม่หยุดนิ่งสานเสื่อ  ตะกร้า  จำหน่าย


นางซิวเฮียง โจลานันท์ อายุ 102 ปี

วันที่ 19 กพ.2561 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  ท่านธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  มอบของขวัญผู้สูงอายุ  อายุยืน…เยาว์ นวตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  แก่นางซิวเฮียง  โจลานันท์  อายุ 102 ปี  อดีตนักธุรกิจค้าส่งหนังสือพิมพ์ร้าน วิศาลบรรณาคาร  และอื่นๆ  ณ บ้านพักย่านตลาดวโรรส  ถนนวืชยานนท์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  ซึ่งมีหลักการครองชีวิตคือการมีวินัยต่อตนเอง  มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของลูกหลาน  พึ่งตนเองเป็นหลัก ดื่มน้ำมากๆ  ฯลฯ นางซิวเฮียงทำงานช่วยกิจการในร้านจนถึงอายุ 94 ปี ซึ่งปัจจุบันครอบครัวจะให้นางซิวเฮียงมีกิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูความจำและร่างกายเป็นประจำทุกวัน


รณรงค์การบริจาคเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  ท่านธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  เป็นประธานในการรณรงค์การบริจาคเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือและเชื้อพระวงศ์ราชสกุลเชียงใหม่  ร่วมใจมาร่วมรณรงค์และลงทะเบียนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแต่ละท่านเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นแบบอย่างเชิญชวนประชาชนบริจาคเบี้ยยังชีพฯไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและมีฐานะยากจน  ได้แก่  เจ้าดวงเดือน  ณ  เชียงใหม่ เจ้าเพ็ญฉาย  สิโรรส  เจ้าพรทิพย์  ณ  เชียงใหม่  เจ้าภาคินัย  ณ  เชียงใหม่  และอาจารย์เยี่ยม  กาวิละเวส โดยมี ศ.นพ.พงษ์ศิริ  ปรารถนาดี (กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ )  ผู้บริหาร อปท.ที่เป็นภูมิลำเนาของเจ้านายฝ่ายเหนือ (เทศบาลนครเชียงใหม่  เทศบาลตำบลสุเทพ  เทศบาลตำบลสันพระเนตร) ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าหน่วยงาน พม.ในจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ เข้าร่วมงาน  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  จัดขึ้นโดยศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ