ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ


จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุในชุมชน)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุในชุมชน)  ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่บูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆของ พม.ในเชียงใหม่ (one  home) ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน  โดยมีวิทยากรกระบวนการสนับสนุนวิทยบริการเพื่อสังคมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ นำโดยอาจารย์แว่นแก้ว  ชัยอาราม  และอาจารย์วิทยากรกระบวนการ อีก 3 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ พ่อครูบุญศรี  รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาศิลปการแสดงได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมการประชุมด้วย


ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้รับเชิญจาก พมจ.ลำพูน ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อถอดบทเรียน “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้รับเชิญจาก  พมจ.ลำพูน  ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อถอดบทเรียน “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน ” โดยมอบหมายให้ นส.ภธิรา  กิตติเดชานันท์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ  คนพิการ  และคนทุกช่วงวัย   ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน  ประกอบด้วย  สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดลำพูน  ชมรมผู้สูงอายุจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัด  และภาคีเครือข่ายต่างๆ  รวมทั้งผู้เเทนจาก สสว.10เข้าร่วมด้วย  จัดขึ้น  ณ  พรพนารีสอรต์  อ.เมือง  จ.ลำพูน


จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามงานและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการคุ้มครองภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามงานและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการคุ้มครองภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่ของการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆของ พม.เชียงใหม่(One  Home) ประจำปี 2561  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรานุวัฒน์  คำวลี  หัวหน้าทีมวิทยากรกระบวนการสนับสนุนวิทยบริการเพื่อสังคม  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และอาจารย์วิทยากรกระบวนการอีก 4 ท่าน  เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม 70 คน


ประชุมเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561  นายไพฑูรย์  พัชรอาภา  ผอ.ศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เขียงใหม่)  เข้าประชุมเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ณ โรงแรมไอบิส  สไตล์  เชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  มีผู้เข้าประชุม 50 คน  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงให้เป็นตัวแทนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ  เพื่อร่วมกันหาประเด็นนโยบาย เร่งด่วนและสำคัญเป็นลำดับต้นในการนำเสนอเขิงนโยบายใช้รองรับสังคมสูงวัยต่อไป  ผู้ถูกค้ดเลือกให้เข้าร่วมประขุมประชาเสวนา(Citizen  Dialogue)คร้งนี้ ประกอบด้วย  หน่วยราชการ  ผู้นำองค์กรเอกชนด้านผู้สูงอายุ  ผู้นำขุมชนท้องถิ่น  ผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้นำสตรี  ผู้นำเยาวชน  ผู้นำแรงงาน  ผู้นำภาคประชาสังคม(ประชารัฐ)  วิทยากรประกอบด้วย  ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  อาจารย์กรรณิการ์  บันเทิงจิตร  ทีมวิทยากรกระบวนการจากสถาบันพระปกเกล้า  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ร่วมกับสภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า


จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโครงข่ายการคุ้มครองผู้สูงอายุ (และทุกคน) ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโครงข่ายการคุ้มครองผู้สูงอายุ (และทุกคน) ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ  จ.เชียงใหม่  โดยมีการดำเนินการ  ดังนี้ 1.วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ  โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานดีมีรูปธรรม 30 แห่ง จาก 7 จังหวัดดภาคเหนือตอนบน  ประมาณ 100 คน  ร่วมกันสรุปบทเรียนถึงผลดี ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนางาน 2.วันที่ 23 สิงหาคม 2561  สัมมนารวมของพื้นที่ดำเนินงานจาก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  รวม  300 คน  เพื่อนำเสนอผลการถอดบทเรียนของพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานดี  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากร  คือ  คุณกาญจนา  ดีเอี่ยม  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม …


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุ  ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อสร้างความรู้ เพิ่มทักษะในการวางแผน  การออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานประสบการณ์  เทคนิคการเพิ่มมูลค่าของสินค้า  การแสวงหาและสร้างช่องทางตลาด  การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล  การขายสินค้าทางสื่อออนไลน์  โดยทีมวิทยากรกระบวนการส่งเสริมธุรกิจ SME  Start Up  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  6 ท่าน มีผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มอาชีพ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก 6 อำเภอใน จ.เขียงใหม่ คือ  อ.เมืองเชียงใหม่  อ.พร้าว  อ.สันทราย  อ.ดอยเต่า  อ.หางดง  และ อ.สันป่าตอง  รวม 50 คน เข้าร่วม  จัดขึ้น ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ  จ.เชียงใหม่


จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly City)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age  Friendly  City)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและสังเคราะห์องค์ความรู้  ค้นหาปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน  เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานเพื่อการขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป.  โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่ร่วมในโครงการ 6 แห่ง  และพื้นที่ขยายแนวคิด 4 แห่ง  ร่วมในการประชุมครั้งนี้  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีและนายก อบต.  ผอ.กองช่าง  นายช่าง  นักพัฒนาชุมชน  ช่างพื้นบ้าน  ผู้นำท้องถิ่น  และผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต  รวมจำนวน 43 คน  มีวิทยากรดำเนินการถอดบทเรียนจากคณะสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้แก่  รศ.ดร.วิฑูรย์  เหลียวรุ่งเรือง  ดร.สุมาลี  จินดาพล  ผศ.ดร.ปิยะเดช  อัครโพธิวงศ์  ศ.ดร.ณัฐพงศ์  อังกสิทธิ์  และอาจารย์สถิตย์  ผลทิพย์  จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เอ็นนาเอเบิล  จัดขึ้น  ณ โรงแรมอโมราท่าแพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่