จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ “พัฒนาระบบการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)”

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ “พัฒนาระบบ การดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)”  ณ ห้องประชุมของเทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่บูรณาการการทำงานของ ONE  HOME  เชียงใหม่  โดยมี นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ  แนวคิดภารกิจการดูเเลผู้สูงอายุ ๕ ภารกิจ รวมถึงเเนวทางการเพิ่มศักยภาพ การดูเเลช่วยเหลือแก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย  ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่  ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเหมือด  ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส. ) Care giver  สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและตำบล รวมจำนวน ๗๐ คน


ท่านยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ท่านยุพเรศ  วงศ์บุญมี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  เยี่ยมผู้สูงอายุตามอาคารต่างๆ  เพื่อให้กำลังใจและข้อเสนอแนะในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ


จัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับโรงพยาบาลสันป่าตอง  จัดกิจกรรมการอบรม การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 18 ชั่วโมง  จัดการอบรมระหว่างวันที่ 10 พค. – 12 กค. 2561 ณ  ห้องประชุมอาคารรวมใจ โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่  มี อผส. ของ อ.สันป่าตอง และ อ.หางดง  เข้ารับการอบรม 150 คน  นายแพทย์ธนาสิทธิ์  วิจิตราพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง  กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม  นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  มอบหมายให้นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของ อผส.


รับสมัครงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งพี่เลี้ยง


ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ” เตรียมความพร้อมทุกวัยมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”  ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คนจากหลากหลายภาคส่วนและหลากหลายช่วงวัยได้ความรู้ และตื่นตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยสูงอายุ และเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตในสังคมสูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการด้านผู้สูงอายุจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ฝ่ายแนะแนวจากมหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพรพ. มหาราชนครเชียงใหม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากบริษัทนิ่มซี่เส็ง  ประธานและผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ สภาเด็กและเยาวชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ประธานและกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์และโรงเรียนผู้สูงอายุปิยะมาลย์ ฯลฯ รวมประมาณ 70 คนวิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ,  รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, อ.กุลกนก มณีวงศ์ คุณรัตน์ ปาละพงษ์(ประธานบ.ผึ้งน้อยเบอเกอรี่) และนายสถิตย์ ผลทิพย์


ประเพณีบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก)

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์  (เชียงใหม่) นำผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน เป็นตัวแทนของเพื่อนผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ร่วมประเพณีบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก) ประจำปี 2561 เพื่อความร่มเย็นและเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ช่วงที่ 1 : ผู้สูงอายุ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  ความสัมพันธ์ที่ดีของคนต่างวัย  รวมทั้งจัดงานตามประเพณีปีใหม่เมืองไปพร้อมกัน  โดยมีประชาคมของศูนย์ฯ เข้าร่วมงาน  ประกอบด้วย  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และผู้สูงอายุของศูนย์ฯ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักศึกษาที่ยังฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  หน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ รุ่น 1 และ 2  นักเรียนโรงเรียน ผู้สูงอายุบ้านปิยะมาลย์ รุ่น 1 และ 2 กรรมการชุมชนทรายมูลเมือง  โดยมีผู้มีจิตกุศลที่มาออกร้านสมทบอาหารกลางวันจาก จ.เชียงรายและ จ.จันทบุรี ทั้งนี้  ศูนย์ฯ จะจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี 2561 ( ช่วงที่ 2…