จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโครงข่ายการคุ้มครองผู้สูงอายุ (และทุกคน) ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโครงข่ายการคุ้มครองผู้สูงอายุ (และทุกคน) ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ  จ.เชียงใหม่  โดยมีการดำเนินการ  ดังนี้ 1.วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ  โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานดีมีรูปธรรม 30 แห่ง จาก 7 จังหวัดดภาคเหนือตอนบน  ประมาณ 100 คน  ร่วมกันสรุปบทเรียนถึงผลดี ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนางาน 2.วันที่ 23 สิงหาคม 2561  สัมมนารวมของพื้นที่ดำเนินงานจาก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  รวม  300 คน  เพื่อนำเสนอผลการถอดบทเรียนของพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานดี  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากร  คือ  คุณกาญจนา  ดีเอี่ยม  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม …


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุ  ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อสร้างความรู้ เพิ่มทักษะในการวางแผน  การออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานประสบการณ์  เทคนิคการเพิ่มมูลค่าของสินค้า  การแสวงหาและสร้างช่องทางตลาด  การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล  การขายสินค้าทางสื่อออนไลน์  โดยทีมวิทยากรกระบวนการส่งเสริมธุรกิจ SME  Start Up  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  6 ท่าน มีผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มอาชีพ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก 6 อำเภอใน จ.เขียงใหม่ คือ  อ.เมืองเชียงใหม่  อ.พร้าว  อ.สันทราย  อ.ดอยเต่า  อ.หางดง  และ อ.สันป่าตอง  รวม 50 คน เข้าร่วม  จัดขึ้น ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ  จ.เชียงใหม่


จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly City)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age  Friendly  City)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและสังเคราะห์องค์ความรู้  ค้นหาปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน  เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานเพื่อการขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป.  โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่ร่วมในโครงการ 6 แห่ง  และพื้นที่ขยายแนวคิด 4 แห่ง  ร่วมในการประชุมครั้งนี้  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีและนายก อบต.  ผอ.กองช่าง  นายช่าง  นักพัฒนาชุมชน  ช่างพื้นบ้าน  ผู้นำท้องถิ่น  และผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต  รวมจำนวน 43 คน  มีวิทยากรดำเนินการถอดบทเรียนจากคณะสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้แก่  รศ.ดร.วิฑูรย์  เหลียวรุ่งเรือง  ดร.สุมาลี  จินดาพล  ผศ.ดร.ปิยะเดช  อัครโพธิวงศ์  ศ.ดร.ณัฐพงศ์  อังกสิทธิ์  และอาจารย์สถิตย์  ผลทิพย์  จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เอ็นนาเอเบิล  จัดขึ้น  ณ โรงแรมอโมราท่าแพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่


จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และในโอกาสวันแม่ แห่งชาติ โดยจัดแบ่งกิจกรรมดังนี้ ช่วงเช้า 09.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ร่วมกับ ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนคือ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ซึ่งมีประธานกรรมการบริหาร  ผู้บริหาร  และพนักงาน  รวม 35 คน รวมทั้งครูฝึกนวดแผนไทย ชาวไทยและชาวต่างชาติจากโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้ร่วมกันถวายราชสดุดี  และลงนามถวายพระพรชัยมงคล มอบดอกมะลิกลัดอกเสื้อแก่ผู้สูงอายุหญิงภายในศูนย์ฯ กิจกรรมบรรเทิงและสาระสังสันทน์ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน จากโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ และโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่บริการนวดแก่ผู้สูงอายุตลอดวัน ช่วงบ่าย…


จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ และผู้สูงอายุจากศูนย์ฯ ปิยะมาลย์ (เชียงใหม่) นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และอาสาสมัครจากประเทศ Germany ร่วมใจกันมาประกอบพิธี และลงนามถวายพระพร หลังจากนั้นมีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ให้แก่ วัดทรายมูลเมือง วัดดาวดึงษ์ วัดปันเสา โดยมีผู้เข้าร่วมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ ผู้สูงอายุจากศูนย์ฯ ปิยะมาลย์ นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และอาสาสมัครจากประเทศ Germany ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา และสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป


รับสมัครงาน

รับสมัครงานลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี