ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผอ. ศพส.ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และนางสาวภธิรา  กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้เข้าประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อ. แม่สรวย  จ.เชียงราย ณ. โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท  โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมในที่ประชุม มีหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและผู้แทนจากกระทรวง เเละกรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางมาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงพื้นที่ตำบลศรีถ้อย ซึ่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จะใช้ตำบลศรีถ้อย เป็นพื้นที่นำร่องในกรณีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง ที่ดินทำกิน และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน,พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 งาน, พนักงานช่วยงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 งาน พนักงานธุรการและการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน, พนักงานช่วยงานพัสดุ จำนวน 1 งาน พนักงานดูแลระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 งาน, พนักงานช่วยงานแม่ครัว จำนวน 1 งาน พนักงานดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน, แม่บ้านประจำศูนย์ฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ร่วมกันจุดผางประทีป

เมื่อวันที่ 20 พย. 2561  เวลา 19.00 น.  นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  ร่วมกันจุดผางประทีป  ตามเวลานัดหมายของจังหวัดเชียงใหม่  ที่ให้ชาวเมืองเชียงใหม่จุดผางประทีปพร้อมกันทั่วทั้งเมือง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นศิริมงคลของชีวิตตนเอง ครอบครัวและบ้านเมือง  และเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง ) ของชาวล้านนาสืบไป


นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เยี่ยมศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผอ. ศพส.ธรรมปกรณ์  ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพบปะผู้สูงอายุในศูนย์ พร้อมให้กำลังใจและได้เยี่ยมชม กิจกรรมภายในศูนย์ เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยทีมคุณหมอจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ การบริการกายภาพบำบัดโดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริการตัดแต่งผมฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ชมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้สูงอายุ (การแสดงดนตรี ร้องเพลง ) นอกจากนี้ยังมีการให้กำลังใจจิตอาสาชาวออสเตเรียที่มาช่วยดูแล ผู้สูงอายุในศูนย์เป็นประจำ  และประชุมเจ้าหน้าที่ ศพส. ธรรมปกรณ์ พร้อมรับฟังสรุปการดำเนินงานของ ศพส. ธรรมปกรณ์ และนางสาวแรมรุ้ง ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ มาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ จิตอาสากับธนาคารเวลา  การออม ร่วมถึงสุขที่ปลายทางเพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิต…


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสา

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่รับลงทะเบียนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) และจัดทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสืบชะตาแบบล้านนา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฯ ครบรอบ 63 ปี

วันที่ 12 ต.ค. 61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสืบชะตาแบบล้านนา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฯ  ครบรอบ 63 ปี โดยมี นายมุนินทร ติยายน ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน พม. ในจังหวัดเชียงใหม่ (One Hone) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมชาวประชาสงเคราะห์ (ข้าราชการเกษียณที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ ผู้นำชุมชนข้างเคียง รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในศูนย์ฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานจากมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือและธุรกิจเอกชนสนับสนุนอาหาร


รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุผู้รับบริการของ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)