Category Archives: สาระน่ารู้

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

ท่านสามารถ download พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 ได้จากด้านล่างนี้นะครับ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ


ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558

ท่านสามารถ download ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 


พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

ท่านสามารถ download พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2558 ได้จากด้านล่างนี้นะครับ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2558


ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559

ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559  ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับหน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถ download ข้อมูลได้ตามลิงค์ข้างนี้นะครับ ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559


ข้อแนะนำออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

ข้อแนะนำการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายของผู้สูงอายุไทย ท่านสามารถ download ตามลิงค์ข้างนี้นะครับ ข้อแนะนำการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ


คู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

ในการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุหกล้ม และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และมีอายุยืนยาวท่านสามารถ download คู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ได้เลยนะครับ