Category Archives: กิจกรรม

ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผอ. ศพส.ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และนางสาวภธิรา  กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้เข้าประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อ. แม่สรวย  จ.เชียงราย ณ. โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท  โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมในที่ประชุม มีหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและผู้แทนจากกระทรวง เเละกรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางมาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงพื้นที่ตำบลศรีถ้อย ซึ่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จะใช้ตำบลศรีถ้อย เป็นพื้นที่นำร่องในกรณีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง ที่ดินทำกิน และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ร่วมกันจุดผางประทีป

เมื่อวันที่ 20 พย. 2561  เวลา 19.00 น.  นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  ร่วมกันจุดผางประทีป  ตามเวลานัดหมายของจังหวัดเชียงใหม่  ที่ให้ชาวเมืองเชียงใหม่จุดผางประทีปพร้อมกันทั่วทั้งเมือง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นศิริมงคลของชีวิตตนเอง ครอบครัวและบ้านเมือง  และเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง ) ของชาวล้านนาสืบไป


นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เยี่ยมศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผอ. ศพส.ธรรมปกรณ์  ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพบปะผู้สูงอายุในศูนย์ พร้อมให้กำลังใจและได้เยี่ยมชม กิจกรรมภายในศูนย์ เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยทีมคุณหมอจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ การบริการกายภาพบำบัดโดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริการตัดแต่งผมฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ชมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้สูงอายุ (การแสดงดนตรี ร้องเพลง ) นอกจากนี้ยังมีการให้กำลังใจจิตอาสาชาวออสเตเรียที่มาช่วยดูแล ผู้สูงอายุในศูนย์เป็นประจำ  และประชุมเจ้าหน้าที่ ศพส. ธรรมปกรณ์ พร้อมรับฟังสรุปการดำเนินงานของ ศพส. ธรรมปกรณ์ และนางสาวแรมรุ้ง ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ มาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ จิตอาสากับธนาคารเวลา  การออม ร่วมถึงสุขที่ปลายทางเพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิต…


จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสืบชะตาแบบล้านนา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฯ ครบรอบ 63 ปี

วันที่ 12 ต.ค. 61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสืบชะตาแบบล้านนา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฯ  ครบรอบ 63 ปี โดยมี นายมุนินทร ติยายน ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน พม. ในจังหวัดเชียงใหม่ (One Hone) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมชาวประชาสงเคราะห์ (ข้าราชการเกษียณที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ ผู้นำชุมชนข้างเคียง รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในศูนย์ฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานจากมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือและธุรกิจเอกชนสนับสนุนอาหาร


จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุในชุมชน)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุในชุมชน)  ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่บูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆของ พม.ในเชียงใหม่ (one  home) ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน  โดยมีวิทยากรกระบวนการสนับสนุนวิทยบริการเพื่อสังคมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ นำโดยอาจารย์แว่นแก้ว  ชัยอาราม  และอาจารย์วิทยากรกระบวนการ อีก 3 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ พ่อครูบุญศรี  รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาศิลปการแสดงได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมการประชุมด้วย


ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้รับเชิญจาก พมจ.ลำพูน ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อถอดบทเรียน “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้รับเชิญจาก  พมจ.ลำพูน  ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อถอดบทเรียน “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน ” โดยมอบหมายให้ นส.ภธิรา  กิตติเดชานันท์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ  คนพิการ  และคนทุกช่วงวัย   ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน  ประกอบด้วย  สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดลำพูน  ชมรมผู้สูงอายุจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัด  และภาคีเครือข่ายต่างๆ  รวมทั้งผู้เเทนจาก สสว.10เข้าร่วมด้วย  จัดขึ้น  ณ  พรพนารีสอรต์  อ.เมือง  จ.ลำพูน


จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามงานและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการคุ้มครองภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามงานและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการคุ้มครองภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่ของการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆของ พม.เชียงใหม่(One  Home) ประจำปี 2561  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรานุวัฒน์  คำวลี  หัวหน้าทีมวิทยากรกระบวนการสนับสนุนวิทยบริการเพื่อสังคม  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และอาจารย์วิทยากรกระบวนการอีก 4 ท่าน  เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม 70 คน