อัตรากำลัง

มีอัตราบุคลากร จำนวน 43 คน สามารถแยกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. ข้าราชการ จำนวน 9 อัตรา ประกอบด้วย

ที่ ตำแหน่ง ระดับ จำนวน (คน)
1 ผู้อำนวยการ ระดับต้น 1
2 นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ 2
3 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 1
4 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 1
5 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 1
6 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ชำนาญงาน 1
7  นักสังคมสงเคราะห์  ปฏิบัติการ  1
8 นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ 1
รวม 9

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน  2 อัตรา ประกอบด้วย

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
1. พี่เลี้ยง 1
2. พนักงานประกอบอาหาร 1
รวม 2

3. พนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา ประกอบด้วย

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
1. นักพัฒนาสังคม 2
2  พยาบาล 1
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  2
4. พนักงานบริการ 2
5. พี่เลี้ยง 1
รวม 8

4. ลูกจ้างมูลนิธิ จำนวน 12 อัตรา ประกอบด้วย 

ที่ ตำแหน่ง/งาน จำนวน (คน)
1. เงินมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ
– พี่เลี้ยง
– เจ้าหน้าที่รับบริจาค
– ผู้ช่วยพยาบาล

11
1
1
2. เงินมูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย
– พี่เลี้ยง

1
รวม 14

5. จ้างเหมาบริการ (งบดำเนินงาน) จำนวน 11 อัตรา ประกอบด้วย

ที่ ตำแหน่ง/งาน จำนวน (คน)
1. งานการเงิน 1
2. งานการเจ้าหน้าที่ 1
3 งานพัสดุ 1
4. งานขับรถยนต์ 3
5. งานพี่เลี้ยง 2
6. งานครัว 1
7. งานรักษาความปลอดภัย 1
รวม 10