วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ภารกิจ

วิสัยทัศน์
“สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุระดับประเทศ ภายในปี 2560”

พันธกิจ
1. จัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุระดับประเทศ

เป้าหมาย
1. ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ได้รับบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในบั้นปลายชีวิต
2. เครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง ครอบครัว ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
3. เป็นองค์ต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุระดับประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย ครอบครัว ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
3. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ภารกิจ
1. เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ และจัดบริการรูปแบบใหม่ ๆ
2. เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. เป็นต้นแบบสร้างเครือข่ายในชุมชนและประสานงานการจัดหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้สูงอายุ
5. ดำเนินการพัฒนารูปแบบบริการ ประเมินผล ติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษา และเสนอแนะการจัดบริการที่เหมาะสมให้กับเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
6. เป็นศูนย์กลางระดับภาคทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารด้านผู้สูงอายุและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและหน่วยงานเกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการและการวิจัยในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่

ค่านิยม
F    :   Friendship             บริการด้วยความเป็นมิตร
A    :   Accountability       บริการด้วยจิตสำนึกในหน้าที่
M   :   Moral                    บริการที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม
I     :   Integrity                บริการด้วยสำนึกที่ดีงาม
L    :   Love and Care       บริการด้วยความรักและใส่ใจ
Y    :   Yes to all Responsibility    นี่คือความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา