ประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่ (ปิยะมาลย์)

สอบราคา

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่ (ปิยะมาลย์)
ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดสอบราคารายละเอียดการจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯ ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
load

รายละเอียดการประกวดสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรง

แบบแปลนโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่ (ปิยะมาลย์)