รูปแบบการดำเนินงาน

1. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ ข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงานให้บริการผู้สูงอายุ สถานที่ให้บริการด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ พัฒนาเทคโนโลยีและระบบข้อมูลและให้บริการข้อมูลความรู้โดยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น บุคคล เอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ

2. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ อาทิ จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
จัดค่ายสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

3.ศูนย์การเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าศึกษาดูงาน ฝึกอบรมด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่ และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานสวัสดิการผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ของผู้สูงอายุ

4. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
4.1 บริการบริการที่พักอาศัยรูปแบบสถานสงเคราะห์ ประเภทสามัญ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ประกอบด้วย
1. บริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อชีวิต เพื่อให้มีความสุขทั้งร่างกาย และจิตใจ ในบั้นปลายชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพ
2. บริการทางการแพทย์

 1. ด้านการรักษาพยาบาล บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลรักษาพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยเฉพาะโรคหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรงด้วยการ   ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 3. บริการด้านกายภาพบำบัด ประสานกับทีมอาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการทางกายภาพบำบัด เพื่อป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและบริการรักษาเฉพาะโรคในแต่ละราย ทั้งทางด้านระบบประสาท (nervous system) และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (musculoskeletal system)
 4. บริการด้านกิจกรรมบำบัด ประสานกับทีมอาจารย์และนักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการกิจกรรมบำบัด โดยกระบวนการตรวจประเมินส่งเสริม ป้องกัน และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามศักยภาพ โดยการนำกิจกรรม วิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการบำบัด
 5. บริการด้านอาชีวบำบัด มีเจ้าหน้าที่อาชีวบำบัดจัดสอนงานประดิษฐ์ต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าเช็ดมือ พวงกุญแจ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับความสามารถและตามความสมัครใจ
 6. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ได้จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก้ไขปัญหาแก่ผู้สูงอายุเมื่อประสบปัญหาโดยยึดหลักการทางสังคมสงเคราะห์ และมีการจัดทำข้อมูลของผู้สูงอายุโดยดำเนินการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และบันทึกข้อมูลที่ได้ในทะเบียนประวัติผู้สูงอายุ รวมทั้งใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน ในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
 7. บริการด้านกิจกรรม/นันทนาการ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสสนุกสนานและเกิดความเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เช่น แข่งขันเปตอง     ทัศนศึกษา ไหว้พระ 9 วัด ประกวดร้องเพลง ประกวดความสามารถพิเศษ เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสสนุกสนาน  รื่นเริงตามประเพณี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม นอกจากศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามา  จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน
 8. บริการด้านศาสนา จัดให้มีห้องพระสำหรับให้ผู้สูงอายุได้ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ และมีการนิมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ได้จัดให้มีการทำบุญในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา   วันสถาปนาศูนย์ฯ เป็นต้น
 9. บริการด้านฌาปนกิจศพ ผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมและไม่มีญาติจัดการศพให้ ศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดการศพให้ตามประเพณี โดยตั้งศพสวดอภิธรรมที่วัดทรายมูลเมือง และทำการฌาปนกิจที่สุสานช้างคลาน

4.2 บริการให้ผู้สูงอายุที่อยู่ภายนอกเข้าไปใช้บริการในตอนกลางวัน โดยมีบริการด้านสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมเสริมความรู้ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเสริมรายได้ บริการด้านการแพทย์และบริการกายภาพบำบัด โดยเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการ   ผู้สูงอายุเชียงใหม่ (ปิยะมาลย์) ตั้งอยู่เลขที่ 138 ถนนท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในที่ดินจำนวน 165 ตารางวา เดิมเป็นบ้านของ อาจารย์ปิยะมาลย์ จุลกัณฑ์  ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2526 อาจารย์เจริญ ศิริจันทร์ชื่น ผู้จัดการมรดกและผู้ได้รับมรดกของอาจารย์ปิยะมาลย์ จุลกัณฑ์ ได้มอบที่ดินและบ้านหลังดังกล่าวให้กรมประชาสงเคราะห์ไว้ใช้ประโยชน์ กรมประชาสงเคราะห์จึงได้ปรับปรุงบ้านหลังดังกล่าวเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่(ปิยะมาลย์) และได้ทำพิธีเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2531

ศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่ (ปิยะมาลย์) บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการและหางบประมาณโดยคณะกรรมการเอง เช่น การทอดผ้าป่า การขอรับบริจาค การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและเครื่องอุปโภคบริโภคในการจัดกิจกรรมของสมาชิกศูนย์ฯ

5. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ และมีการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในชุมชน ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. เตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ และให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปขยายผลในการเตรียมบุคคลเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป
 2. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายในชุมชนให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ
 3. โครงการเสริมพลังเครือข่ายสังคมคุณภาพ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ ให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ และเสริมสร้างมาตรการกลไกการทำงานของเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่
 4. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ และเสริมสร้างมาตรการกลไกการทำงานของเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน
 5. สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองสิทธิ โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง หรือถูกทารุณกรรม รวมถึงจัดบริการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชน เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุข
 6. การจัดบริการให้ผู้สูงอายุในชุมชน (ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสถานที่พบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชนและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

 6. ศูนย์บริการให้คำแนะนำปรึกษาและส่งต่อ
มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยมีการให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ ให้คำแนะนำปรึกษาในศูนย์บริการฯ และมีการประสานส่งต่อ กรณีผู้รับบริการต้องรับบริการในหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง