ข้อมูลผู้สูงอายุใช้บริการ

low-5458

จำนวนผู้สูงอายุ (จำแนกตามอาคารและเพศ)
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
ประจำเดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

อาคาร เพศ รวม
ชาย หญิง
ชาย 1 34 0 34
ชาย 2 17 0 17
หญิง 3 0 23 23
หญิง 4 5 20 25
ผู้สูงอายุพึ่งพา 5 10 18 28
รวม 66 61 127


ตารางแสดงการรับเข้าและจำหน่ายผู้ใช้บริการ ปี 2560

จำนวนรับเข้า/จำหน่าย ชาย หญิง รวม
ยอดคงเหลือ ปีงบประมาณ 2559 64 66 130
ยอดรับใหม่ ปีงบประมาณ 2560 11 6 17
ยอดจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560 7 8 15
ยอดคงเหลือปีงบประมาณ 2560 68 64 132


ตารางแสดงสาเหตุที่ใช้บริการ ปี 2560

สาเหตุ จำนวน (คน) ร้อยละ
ชาย หญิง รวม
1. ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู 32 30 62 46.97
2. ไม่มีที่อยู่อาศัย 31 31 62 46.97
3. อยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข 1 1 2 1.52
4. ครอบครัวฐานะยากจน 2 2 4 3.03
5. บุตรหลานไม่มีเวลาดูแล 2 0 2 1.52
รวม 68 64 132 100


ตารางแสดงภูมิลำเนาของผู้ใช้บริการ ปี 2560

ภูมิลำเนา จำนวน (คน) ร้อยละ
ชาย หญิง รวม
เชียงใหม่  26 29 55 41.67
เชียงราย  8 6 14 10.61
ลำพูน  5 7 12 9.09
น่าน  5 4 9 6.81
กรุงเทพฯ  7 2 9 6.81
พะเยา  4 1 5 3.78
แพร่  2 4 6 4.55
ลำปาง  2 3 5 3.78
สุโขทัย  2 0 2 1.51
แม่ฮ่องสอน  2 1 3 2.27
พิษณุโลก  1 0 1 0.76
พระนครศรีอยุธยา 0 1 1 0.76
ปทุมธานี  0 1 1 0.76
ตาก  0 1 1 0.76
กำแพงเพชร  0 1 1 0.76
ชุมพร  0 1 1 0.76
เพชรบุรี  1 0 1 0.76
นราธิวาส  1 0 1 0.76
นครปฐม  0 1 1 0.76
เลย  1 0 1 0.76
ชลบุรี  0 1 1 0.76
นนทบุรี  1 0 1 0.76
รวม  68 64  132   100


ตารางแสดงช่วงอายุของผู้ใช้บริการ ปี 2560

ช่วงอายุ จำนวน (คน) ร้อยละ
ชาย หญิง รวม
1. 60 – 69 ปี 21 12 33 25.00
2. 70 – 79 ปี 25 24 49 37.12
3. 80 – 89 ปี 22 25 47 35.61
4. 90 ปีขึ้นไป 0 3 3 2.27
รวม 68 64 132 100


ตารางแสดงหน่วยงานที่นำส่งผู้ใช้บริการ ปี 2560

หน่วยงาน จำนวน (คน) ร้อยละ
ชาย หญิง รวม
1. สมัครเอง 19 22 41 31.06
2. สำนักงาน พมจ. 10 12 22 16.68
3. บ้านพักเด็กและครอบครัว 6 5 11 8.33
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 10 25 18.94
5. โรงพยาบาล 12 6 18 13.64
6. สถานคุ้มครองฯ สันมหาพน 3 6 9 6.81
7. พลเมืองดี 3 2 5 3.78
8. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 0 1 1 0.76
รวม 68 64 132 100