ข้อมูลผู้สูงอายุใช้บริการ

low-5458

จำนวนผู้สูงอายุ (จำแนกตามอาคารและเพศ)
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
ประจำเดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562 

อาคาร เพศ รวม
ชาย หญิง
ชาย 1 34 0 34
ชาย 2 17 0 17
หญิง 3 0 23 23
หญิง 4 5 20 25
ผู้สูงอายุพึ่งพา 5 10 18 28
รวม 66 61 127