ข้อมูลผู้สูงอายุใช้บริการ

low-5458

จำนวนผู้สูงอายุ (จำแนกตามอาคารและเพศ)
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
ประจำเดือน   เมษายน  พ.ศ. 2562 

อาคาร เพศ รวม
ชาย หญิง
ชาย 1 16 0 16
ชาย 2 33 0 33
หญิง 3 0 23 23
หญิง 4 5 20 25
ผู้สูงอายุพึ่งพา 5 11 15 26
รวม 65 58 123