การบริจาคและเลี้ยงอาหาร

This slideshow requires JavaScript.

ท่านที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคเงินหรือสิ่งของ ติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
โทรศัพท์ : 0-5327-8573 ต่อ 101
โทรสาร : 0-5328-1206
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียดการบริจาค 

1. บริจาคเป็นเงิน เพื่อสมทบเป็นค่าอาหาร, ยารักษาโรค, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ข้าวสาร หรือบริจาคเงินเข้า
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ ฯลฯ
2. บริจาคสิ่งของตามจิตศรัทธา
3. บริจาคเงินเพื่อจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ

1. กรุณาโทรจองเลี้ยงอาหารล่วงหน้า โทรศัพท์ 0-5327-8573 ต่อ 101
2. ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเลี้ยงอาหารโดยให้ศูนย์ฯ จัดทำหรือนำอาหารมาเองได้ โดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบหรือดำเนินการตามความประสงค์