รับสมัครลูกจ้างงบดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันที่ 4 เมษายน 2562 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีอรรถบท “สังคมผู้สูงอายุ ไร้ความรุนแรง” และได้ร่วมจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ตามขนบธรรมเนียมแบบล้านนาไปพร้อมกัน โดยมีบุคคลเข้าร่วมงาน เช่น อาจารย์และนักศึกษาจากคณะและภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ ร่วมกับผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา การบรรยายเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ ไร้ความรุนแรง” โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคเหนือ การแสดงเครื่องสายตะวันตก การสรงน้ำพระ ปักตุงเจดีย์ทราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานทุกคน ร่วมกันรดน้ำขอพร พร้อมมอบมาลัยดอกมะลิให้แก่ผู้สูงอายุ


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เยี่ยม ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)

วันที่ 2 เมษายน 2562  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมด้วย  ผอ.สำนักงานศึกษาความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ  ผอ.สำนักงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ผอ.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและ จ.เชียงใหม่  ได้เข้ามาเยี่ยม ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  เพื่อติดตามผลสถานการณ์และผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ  โดย ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  ได้นำเรียนสรุปการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ด้วยวิธีต่างๆ  ทั้งการดำเนินการโดยศูนย์ฯเอง  และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งในขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ตามปกติเข้ามาตรวจรักษาทุกสัปดาห์และพยาบาลของศูนย์ฯระบุว่ายังไม่มีผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยอย่างชัดเจนจากสถานการณ์นี้  อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวให้คำแนะนำการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ  และได้กล่าวว่ามีความสบายใจต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาของศูนย์ฯ  พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ป้องกันหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีปรากฏการณ์ระบาดใน จ.เชียงใหม่ในขณะนี้  (อนึ่ง  ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี)


จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการทำลาบพื้นเมือง

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมประจำปีสานสัมพันธ์ของกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ โดยในปีนี้ได้จัดประกวดแข่งขันการทำลาบพื้นเมืองของกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุที่สนใจจัดทีมเข้าประกวด กรรมการตัดสินประกอบด้วยเจ้าของร้านลาบที่มีชื่อเสียงที่สุด 3 แห่งของ จ.เชียงใหม่ คือ ร้านลาบต้นยาง ร้านลาบป่าตันดีขม และร้านลาบศรจันทร์ และได้รับเกียรติจากพ่อบุญศรี รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ (พ.ศ.2560 สาขาการแสดงศิลปพื้นบ้านล้านนา) เป็นพิธีกรดำเนินรายการ มีสมาชิกกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน 120 คน


นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยม ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)

วันที่ 20 มีนาคม 2562  นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัล  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและจังหวัดเชียงใหม่  ได้มาเยี่ยม ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  เพื่อดูสภาพของคุณภาพอากาศที่เป็นพิษอันเนื่องมาจากหมอกควันพิษและฝุ่นจิ๋ว  และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง  พบว่าคุณภาพอากาศภายในศูนย์ฯใกล้เคียงกับภายนอก  แต่ศูนย์ฯมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ดี  เช่น  การให้ความรู้ป้องกันตนเอง  ให้ผู้สูงอายุทุกคนใส่หน้ากากป้องกัน  โดยเฉพาะมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ 2 เครื่อง  และมีท่อพ่นละอองน้ำติดตั้งบนหลังคาอาคารหลายอาคาร  เพื่อช่วยจับหมอกควันพิษและฝุ่นจิ๋ว  และในขณะนี้ยังไม่มีผู้สูงอายุป่วยจากกรณีนี้  รองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุ  และมอบอุปกรณ์ป้องกันอากาศพิษแก่ศูนย์ฯด้วย


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding


ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการฯ กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางประภาวดี สิงหวิชัย ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุภายใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)


ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๘๙๕.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้